Návrh protierozních travních pásů v zemědělské krajině

Mapová aplikace slouží k lokalizaci a dimenzování protierozních travních pásů

Aplikace stanovuje na uživatelem vykreslené odtokové linii místa přerušení svahu a doporučené šířky protierozního travního pásu pro zvolenou intenzitu návrhové srážky.

Aplikace obsahuje 3 úrovně:

Datové vrstvy - definující základní strukturu a vztahy datových prvků, které obsahují zdrojová data v prostorových databázích, rastrová data (gridy), obrazová data (ortofoto) a služby založené na prostorových datech (WMS, WFST). Tematicky vrstvy doplňují řešenou problematiku. Jedná se tedy především o hydropedologické vlastnosti půd, hydrologické a odtokové podklady.

Aplikační logika – obsahuje logiku aplikace (objekty a jejich metody, funkce), způsob, jak ze zdrojových dat získat požadované informace. V tomto případě se jedná o implementaci rovnice pro navrhování šířky travních pásů (Holý, 1994).

Uživatelské rozhraní – uživatel na lokalitě nakreslí jednu či více odtokových linií a zadává požadované vstupní parametry. Těmi jsou intenzitu návrhové srážky [mm/hod], hodnota krajního nevymílacího tečného napětí (Dýrová, 1988), intenzita infiltrace travního porostu na protierozním pásu. Ostatní vstupní parametry výpočtu aplikace vyhodnotí na podkladu digitálního modelu terénu a tematických vrstev (hydropedologické vlastnosti půd). Uživateli jsou následně na navržené odtokové linii vykresleny výstupy – lokalizace míst přerušení odtokové linie a šířka navrženého protieroznícho travního pásu. Tyto výsledky je možné exportovat do formátu .shp, případně provést tisk grafického reportu.